Java e Krenarisë 2018 u mbajt më 05 tetor - 10 tetor nën sloganin “Në Emër të Lirisë”.

Përgjatë kësaj jave u organizuan një sërë evenimentesh/aktivitetesh, përfshirë këtu:

·  Shfaqja e filmit "Women who kill";

·  Punëtoria mbi metodat e vetëmbrojtjes - International Krav Maga Federation;

·  Punëtoria mbi zhvillimin e potencialit njerëzor;

·  Punëtoria mbi organizimin e komunitetit për paradë;

· Ekspozita “Queer Salon” që fokus të veçantë kishte ekspozimin e diversitetit në media dhe tematikave të artit queer;

· Konferenca “Përmirësimi i të drejtave LGBTIQ+”, me panelin e parë “Çka shkoi gabim dhe çka mund të bëjmë ndryshe” dhe panelin e dytë “Publikimi i raportit “Avancimi i të drejtave LGBTI duke ndërtuar kapacitetet e shërbyesve civil: Një vlerësim i programeve trajnuese të institucioneve publike në Kosovë”;

· Shfaqja e filmit "Poltical animals";

· Punëtoria- Mobilizimi i të rinjëve LGBT+ - Shembuj të praktikave të mira të ekipit të vullnetarëve nga Da se zna;

· Konferenca "Kuptimi dhe tejkalimi i sfidave të çështjeve LGBTI", me panelin e parë "Të jesh transgjinor në Kosovë" dhe panelin e dytë "Bashkëpunimi/ Rrjetëzimi/ Fuqizimi";

·  Shfaqja e flimit "Man made";

· Parada e Krenarisë.